Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Ważna informacja!!!

Dodano dnia 18 października, 2019

Szanowni Państwo Stażyści,

przypominamy Stażystom,  którzy ubiegają się o tzw. Indywidualną Organizację Studiów na czas stażu, że zobowiązani są do min. 50% uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym 2019/2020.

Prosimy, aby w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia, uwzględnić w Harmonogramie zajęć (załącznik do podania o IOS) wymaganą liczbę godzin, sposób kontaktowania się z prowadzącym i warunki zaliczenia danego przedmiotu.

Proszę do sprawy podejść rzetelnie i skrupulatnie!!!

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymogów będą skutkowały odmową Dziekana ds. Studenckich przyznania statusu IOS.

Z poważaniem,

   Koordynatorzy

Informacja i stypendiach za staż

Dodano dnia 17 września, 2019

Szanowni Stażyści,

w związku z pojawiającymi się pytaniami, odnośnie wypłaty stypendium stażowego, zgodnie z podpisaną przez Państwa umową o realizację stażu w przedsiębiorstwie § 7, punkt 1., podpunkt 2) wynika, że:

Realizator zobowiązuje się do wypłaty Stażyście miesięcznego stypendium stażowego w okresie trwania stażu przelewem na rachunek bankowy Stażysty, w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania do piątego dnia następnego miesiąca oryginałów list obecności i miesięcznych raportów, których wzory są dostępne na stronie internetowej projektu.  W uzasadnionych przypadkach termin wypłaty stypendium stażowego może ulec zmianie.

Tym samym Dział Płac Politechniki Opolskiej będzie w dniach 18-20.09 br. realizował przelewy stypendiów na Państwa konta bankowe.

Koordynatorzy

Dokumenty stażowe

Dodano dnia 9 lipca, 2019

Szanowni Stażyści

w zakładce „Dokumenty dla studentów” znajdują się wymagane dokumenty dot. sprawozdawczości w trakcie realizacji programu stażowego. Prosimy o zaznajomienie się z tymi dokumentami oraz ich wypełnienie w stosownym czasie i dostarczenie do Biura Projektu zgodnie z harmonogramem.

Koordynatorzy