Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Cel projektu

Dodano dnia 2 maja, 2018

Celem głównym projektu będzie uzyskanie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród 90 studentów Informatyki I st., poprzez organizację wysokiej jakości Staży w okresie trwania projektu od 01.05.2018 do 30.04.2020 (w dwóch turach) u pracodawców oraz zapewniające praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia na tym kierunku.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, poprzez nabycie przez studentów pożądanych kompetencji na rynku pracy (zawodowe, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, analityczne oraz komunikacyjne), dzięki udziałowi w Stażach przygotowanych wspólnie z pracodawcami i powiązanych z praktycznym wykorzystaniem efektów kształcenia dla kierunku Informatyka.

Realizacja stażu w Przedsiębiorstwie będzie odbywać się zgodnie z zaleceniem Rady (2014/C 88/01) z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży (pobierz).


Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie): 895 916,25 PLN